آموزشی

طرح مجتمع آموزشی وپرورشی روستایی وعشایری دوره ابتدایی(قسمت دوم)

تعریف مجتمع آموزشی دولتی روستایی وعشایری دوره ابتدایی:

  مجتمع آموزشی روستایی و عشایری دوره ابتدایی به مجموعه ای از مدارس دولتی ابتدایی روستایی و عشایری یک منطقه اطلاق می شود که باشرایط زیر تشکیل و تحت نظر معلم راهنما که بعنوان مدیریا رییس مجتمع خواهد بود ، اداره می شود.

1-   مدارس تابعه از نظر فعالیت های آموزشی وپرورشی زیر نظر مجتمع خواهند بود .

2-   مدارس تابعه از نظر فضا ، تجهیزات ، منابع مالی و نیرو ی انسانی مستقل خواهند بود.

3- عنوان سازمانی مد یر آموزگارو  مدیردرمدارس تابعه مجتمع ها بقوت خود باقی خواهند ماند.

تبصره - محل استقرار مدیر / رییس مجتمع آموزشی دریکی از همان مجموعه مدارس تابعه خواهد بود که با در نظر گرفتن محوریت،میزان دسترسی ، ظرفیت و فضای فیزیکی آن ، از سوی اداره آموزش وپرورش شهرستا ن / منطقه مربوط تعیین می شود.

اهداف

   1- ساماندهی مدیریت واحدهای آموزشی وفراهم آوردن زمینه ارتقای کیفیت مدیریتی و خدمات آموزشی وپرورشی

   2-  بهبود امرنظارت و راهنمایی  برفعالیت های آموزشی وپرورشی مدارس روستایی وعشایری

  3- کاهش نابرابری ها ودستیابی به فرصت کیفی آموزشی و پرورشی با بهره گیری از تعامل و استفاده از تجربیات معلمان ومدیران  مدارس تابعه

  4- تقویت مدارس روستایی وعشایری که از جمعیت دانش آموزی کمتری برخوردار هستند.

5- هدایت فرآیند آموزشی وپرورشی  و تسهیل در تبادل اطلاعات بین مدارس تابعه بطور هماهنگ

 6- فراهم ساختن بستر مناسب دربهره گیری  از امکانات آموزشی ،پرورشی و تجهیزاتی و... مدارس تابعه از یکدیگر

 7- ترویج فرهنگ کار گروهی و تقویت وحدت محلی و منطقه ای

  8- پاسخگویی به انتظارات معلمان راهنمای روستایی وعشایری وتامین رضایتمندی آنان

ویژگی های  طرح

1-    ساماندهی مدیریت واحد های آموزشی واهتمام در ایفای مطلوب نقش رهبری آموزشی و همکاری مدیران مدارس روستایی وعشایری  درراستای ارتقای کیفیت مدارس مشمول طرح

2-    کمک به بقا و افزایش کارایی مدارس روستایی وعشایری که از جمعیت دانش آموزی کمتری برخودار بوده و عمدتا نیزاز معلمان ومدیران کم تجربه ( سربازمعلم ومعلمان جدیدالاستخدام ) برخوردارند.

   3- فراهم کردن زمینه ارتقای شغلی ورفع مشکلات آموزشی واداری و مالی معلمان راهنما در انجام وظایف و               ماموریت های آموزشی وپرورشی آنان در مدارس تحت پوشش  

  4- فراهم کردن بستر مناسب وایجاد انگیزه در معلمان راهنما در جهت ارائه خدمات کیفی مستمر، کارآمد و موثر به مدارس تحت پوشش

  5- فراهم شدن زمینه های جذب راهنما معلمان کار آمد از بین نیروهای آموزشی با تجربه و متخصص

6- هرچند که این طرح مذکو ر از نظر ماهوی با توجه به اهداف آن باطرح تجربی تاسیس مجتمع آموزشی وپرورشی سال 80 که چند سال بطورآزمایشی اجرا گردید، تفاوت دارد ، اما سعی گردیده است نکات مثبت آن طرح مورد توجه قرار گیرد.

7- فراهم آوردن بسترمناسب برای حذف نمایندگیها ی  نا کار آمد آموزش وپرورش در بخش ها ویا تعد یل ساختاری و نیروی انسانی شاغل در   آن ها.

8-  ایجاد زمینه های لازم در راستای تحقق هر چه بیشتر عدالت آموزشی  در مدارس روستایی وعشایری از طریق فراهم کردن زمینه های هماهنگی ، تعامل و تبادل تجربیات بین معلمان ومدیران و بهره گیری از امکانات آموزشی ،پرورشی و تجهیزاتی و... مدارس تابعه از یکدیگر

روش اجرا

1- تعیین تعداد مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی وعشایری دوره ابتدایی هر شهرستان ومنطقه بعهده شورای برنامه ریزی استان مربوط خواهد بود.

2- شناسایی مدارس روستایی وعشایری ( باتوجه به شرایط زیست محیطی ) مشمول طرح از سوی ادارات آموزش و پرورش محل 3- تعداد مدارس روستایی و عشایری تحت پوشش هر مجتمع آموزشی دولتی با توجه به تعداد پایه های تحصیلی ، تعداد کلاسهای تک پایه وچند پایه ، تعداد دانش آموز تحت پوشش ، فواصل مکانی مدارس وسایر ویژگیهای منطقه ای و شرایط زیست محیطی مدارس روستایی وعشایری بین 10 تا20 مد رسه خواهد بود.

1-3- تعیین تعداد و نوع مدارس باپیشنهاد مسئولین آموزش ابتدایی وعشایری شهرستانها و مناطق و تایید رییس اداره مربوط خواهد بود.

1- بازنگری در انتخاب معلمان راهنمای فعلی و انتخاب و بکار گیری معلمان راهنمای باتجربه و متخصص و مجرب بعنوان مدیر یا رئیس مجتمع با توجه به شرایط احراز و وظایف وماموریت های پیش بینی شده در طرح

2-  تبیین اهداف و مکانیزم های اجرایی طرح برای کلیه مجریان در سطح استان وشهر ستانها و مناطق تابعه بمنظور اجرا ی مطلوبترآن.

6- انتخاب یکی از  مدارس از بین مدارس تابعه هر گروه که از نظر شرایط عمومی وجغرافیایی مناسب تر است با نام همان مدرسه بعنوان مجتمع آموزشی و پرورشی آن گروه توسط رییس اداره آموزش وپرورش محل .

7- اجرا ، هماهنگی ،پیگیری ونظارت دقیق ومستمربرحسن اجرای مفاد این طرح بعهده آموزش و پرورش استان و شهرستانها ومناطق تابعه و در حوزه ستادی بادفاتر آموزش وپرورش ابتدایی و عشایری خواهد بود.

8- کلیه مدارس دولتی روستایی و عشایری (نیمه کوچ رو و ثابت ) دوره ابتدایی مشمول این طرح می باشند.

1-8- اولویت با مدارس روستایی وعشایری که دارای مدیر آموزگار هستند خواهد بود.

9- مدیران مجتمع ها چون علاوه بر مدیریت ،وظیفه نظارت و راهنمایی حضوری مدارس را بعهده دارند ، بنابراین مناسب تر خواهد بود که از مزایای حق الزحمه ده گردشی برخودار گردند.

10- فراهم کردن بستر های لازم جهت بهره گیری مدارس تابعه از امکانات آموزشی ، پرورشی و تجهیزاتی و... یکدیگر

نمودار سازمانی مجتمع آموزشی وپرورشی

مجتمع آموزشی وپرورشی

  مدرسه1       مدرسه2     مدرسه3      مدرسه4         مدرسه5     ………   مدرسه n

شرایط انتخاب مدیر/رئیس مجتمع

1-  استخدام رسمی در آموزش وپرورش

2-  متاهل ( ترجیحا مرد )

3-  ترجیحا بومی منطقه

4-  شاغل وداشتن حداقل 5سال سابقه خدمت رسمی در آموزش وپرورش

5-  داشتن حداقل 2 سال سابقه معلم راهنمایی ویا مدیریت /مدیر آموزگار دبستان

6-  داشتن حداقل 3 سال سابقه تدریس تمام وقت در دوره ابتدایی

7- دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های آموزش ابتدایی وپیش دبستانی ، علوم تربیتی آموزش وپرورش ، مدیریت آموزشی ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی مشاوره وراهنمایی

8-   برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی وعاطفی برای انجام امور محوله

9- اشتهار به حسن اخلاق ، دارا بودن به مهارت برقراری ارتباط اجتماعی و تاثیر گذاری ، برخورداری از ظاهر آراسته و مناسب با ارزش های ایرانی و اسلامی

10-  دارای توانایی مدیریت وهدایت و راهنمایی عوامل آموزشی

 تبصره : مدیران مجتمع آموزشی وپرورشی روستایی وعشایری دوره ابتدایی از بین معلمان راهنمای روستایی وعشایری با رعایت شرایط احراز فوق الذکر انتخاب می شوند. در صورت کمبود ازبین سایر نیروی آموزشی که دارای شرایط احرازمی باشند  ،برگزیده خواهند شد.

وظایف و ماموریتها

        مدیر/ رییس مجتمع آموزشی دولتی روستایی و عشایری دوره ابتدایی که بعنوان مدیر- راهنما تلقی می شود و زیر نظر اداره آموزش وپرورش فعالیت می کند دارای وظایف و ماموریت های بشرح ذیل می باشد:

1- اهتمام در ایفای نقش رهبری آموزشی و همکاری با مدیران مدارس در زمینه ارتقای کیفی مدارس تابعه

2- بررسی ،نظارت و ارزشیابی فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس تحت پوشش

3-    هدایت و راهنمایی مدیران ومعلمان مدارس تحت پوشش در راستای ارتقا کیفیت آموزشی وپرورشی مدارس تابعه

4-    آشنا نمودن کلیه نیروی انسانی شاغل در مدارس تابعه نسبت به وظایف ،آیین نامه ها و دستورالعملهای آموزشی و پرورشی و اداری و مالی مربوط

5-   نظارت نحوه اجرای ارزشیابی تحصیلی مدارس تابعه

6- نظارت مستمر ودقیق بر وضعیت ثبت نام ، دفتر آمار ، لیست ریز نمرات امتحانی ودفتر ارزشیابی و...

7-   تشکیل جلسات هماهنگی آموزشی حسب مورد ونیاز با هماهنگی اداره مربوطه

8- بازدید حضوری از کلیه کلاس های مدارس تحت پوشش مجتمع بمنظور نظارت بر فعالیت معلمان در داخل کلاس و مشاهده روش تدریس آنان وارائه مناسب ،راهنمایی و مشاوره برای اصلاح و رفع نواقص  در هر ماه 20روز وبقیه ایام رسمی در محل مجتمع و اداره متبوع ( حسب برنامه مدون ) به انجام امور اداری مربوط

1-8- مدیر مجتمع موظف است بگونه ای برنامه ریزی نماید که در هر ماه حداقل یک بار از هر مدرسه تابعه مجتمع بازدید حضوری داشته باشد.بدیهی است کلاس های مدارسی که دارای ضعف آموزشی اند . بایستی دفعات بیشتری مورد بازدید و راهنمایی قرار گیرند.

9- ارایه الگوهای روش تدریس ، فنون کلاسداری ، طراحی و برنامه ریزی درسی ، آموزشی وپرورشی ، ارتقای فرآیند یادهی و یادگیری ، روش تهیه طرح درس و ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی به مدیرآموزگاران ، مدیران و معلمان کم تجربه وکم سابقه مدارس تحت پوشش

10- تنظیم فرم ها ودفتر بازدید وگزارشات مورد نیاز که از سوی مسئولین ذیربط ارجاع می شود.

11- شناسایی مدیران ،آموزگاران و کارکنانی که نیاز به دانش افزایی دارند و معرفی آنان به اداره متبوع

12- شناسایی عوامل موثر در پیشرفت ، افت تحصیلی دانش آموزان و ارائه راه حل های پیشنهادی جهت افزایش کیفیت آموزشی و رفع موانع و مشکلات مربوط

13- نظارت و کنترل بر مواد درسی تدریس شده مطابق با جدول زمانبندی

14- فراهم کردن زمینه های لازم جهت استفاد ه بهینه مدارس تابعه از امکانات آموزشی ،پرورشی ، تجهیزات و... همدیگر

15- بروز آوری اطلاعات ومهارت های حرفه ای خود ،مدیران ومعلمان مدارس تابعه مجتمع  

16- انجام کلیه اموری که از سوی اداره متبوع و دفاتر ذیربط در استان و حوزه ستادی ابلاغ می گردد.

استلزامات

     1- ضرورت کسب نظرات کارشناسی ادارات کل استانها و معاونت هاودفاتر ذینفع در حوزه ستادی و سایر صاحب نظران مورد تاکید است.

2- این طرح پس از تصویب در مراجع ذیصلاح به مدت دوسال بطور آزمایشی  در برخی از استانها ( بصورت داوطلبانه )اجرا و مورد ارزشیابی قرار گیرد . اجرای قطعی وسراسری آن منوط به نتایج ارزشیابی باشد.

3- برای کاهش لایه های ساختاری بهتر است که اختیارات مدیران ومدیر آموزگاران مدارس روستایی و عشایری تابعه مجتمع ها نسبت به قبل کاسته نشود.

منابع

1-  کتاب آمار آموزش وپرورش سال تحصیلی 88-87

2-  شیوه نامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به معلم راهنمای روستایی

     3- گزارش ارزشیابی اجرای آزمایشی طرح تاسیس مجتمع های آموزشی تربیتی کشور در سال 82 - پژوهشگر آقای رضا ساکی

3- گزارش ارزشیابی اجرای آزمایشی طرح تاسیس مجتمع های آموزشی تربیتی کشور در سال تحصیلی 84-83 - پژوهشگر آقای احد نویدی

4- کسب نظر از مدیران کل و کارشناسان برخی از دفاتر ذیربط بویژه دفترآموزش دبستانی در حوزه ستادی

5- کسب نظر از دبیران کمیسیون هاوبرخی ازمسولین واحد ها دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش

6-  کتاب مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش سال 1385

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹ساعت ۲۳:۴۱ بعد از ظهر  توسط گروه ابتدایی  |